Župna crkva svetog Stjepana sagrađena je1883. godine na mjestu manje crkve, podignute 1716. godine u čast sv. Stjepana Prvomučenika. Današnja župna crkva  blagoslovljena je 1884. godine i od tada se u njoj počelo obavljati bogoslužje. Uređenje crkve potrajalo je još nekoliko godina i 13. lipnja 1897. posvetio ju je biskup Nakića. Crkva je sagrađena novcem dobivenim od Vjerozakonske zaklade u Zadru i doprinosom župljana. Tlocrt ima oblik latinskog križa, a sagrađena je od bijelog kamena. Unutrašnjost crkve ima elemente baroknog stila i bogato je opremljena mramornim oltarima. Na začelju crkve je zvonik visine 30 metara koji daje pečat cijelom mjestu. Tijekom vremena unutrašnjost crkve doživjela je neke izmjene, a one se prije svega odnose na svetište i pjevački kor. Godine 1972. svetište je uređeno prema smjernicama II. vatikanskog koncila. Ispred glavnog oltara postavljen je oltar okrenut prema puku, uklonjena je dotadašnja oltarna pregrada, koja je djelomično iskorištena za postolje oltarne menze, a djelomično za ambon i krstionicu. Za župnikovanja don Ante Klarića 1966. godine uklonjen je dotadašnji drveni kor i sagrađen betonski, a na njega su 1969. godine postavljene orgulje koje su rad majstora Jenka iz Ljubljane.

 

Glavni oltar je od kararskog mramora, a, prema nacrtu splitskog arhitekta Emila Vecchiettja,  izradio ga je 1894. godine majstor Bilinić iz Splita. Sa strana oltara nalaze se mramorni kipovi sv. Stjepana i sv. Roka. U desnom kraku križa je Gospin oltar, podignut 1932. godine na mjestu drvenog baroknog oltara. Oltar su izradili Ante Jurjević i Ante Dujmović iz Splita. Na oltaru je Gospina slika iz 18. stoljeća, koju naroda izrazito štuje, a rad je nepoznatog slikara. Nasuprot Gospinom oltaru, u drugom kraku križa je oltar sv. Ante, koji je 1894. godine izradio Pavao Bilinić iz Splita. Svetište je pregrađeno i u njegovom stražnjem dijelu je sakristija. U crkvi se nalazi nekoliko kipova. Kip sv. Terezije od Djeteta Isusa nabavljen je 1931., kip Srca Isusova i Srca Marijina 1935., a kip sv. Stjepana, koji je rad akademskog kipara Viktora Konjediča iz Kranja, kupljen je 1980. godine.. Na zidu u svetištu crkve nalazi se velika slika na platnu koja prikazuje kamenovanje sv. Stjepana, a rad je  talijanskog slikara Filipa Naldija iz 1752. godine. Dužina crkve iznosi 25 metara, širina lađe 8 metara , a u rasponu krakova križa 15 metara.  Crkva je djelomično obnovljenja 2016. godine prigodom obilježavanja 300-te obljetnice postojanja Župe.

 

Crkva Svetog Roka nalazi se uz mjesno groblje smješteno jugozapadno od srednjovjekovne utvrde Brštanik. Sagrađena je u drugoj polovici 18. stoljeća, vjerojatno prije 1796. godine. Oko crkve je groblje. Godine 1893. crkva je bila produžena za 4 metra podignuta u visinu za 2 metra, pa sadašnja njezina dužina iznosi 12,40 metara, širina 5,74 metra i visina 5 metara. Preslicu za tri zvona na vrhu pročelja, kameni okrugli okvir rozete i pragove za vrata i prozore isklesao je Petar Juričević iz Korčule. Istom je prigodom nabavljen kip sv. Roka iz Tirola i poviše vrata na pročelju je postavljena ploča s natpisom. Ploča je svjedočanstvo koje govori da je trudom župljana i župnika crkva i pokopište obnovljeno i popravljeno 1893. godine. U crkvi su dvije slike na platnu koje prikazuju Srce Isusovo i Srce Marijino, a izradio ih je G. B. Filippi iz Verone 1855. godine. Godine 1972., u vrijeme župnikovanja don Joze Bebića, preuređeno je svetište i  postavljen oltar okrenut prema puku, a slika sa starog oltara s likovima Bezgrešnog Začeća, sv. Roka i sv. Ivana Krstitelja postavljena je na zid iza oltara. Pjevački kor u crkvi je bio drveni, ali je za vrijeme  župnika Klarića 1967. uklonjen i postavljen je novi betonski.

 

 Kapelice

Usputne kapelice nalaze se na više mjesta na području župe. U Podgradini iznad Salacanovih kuća je kapelica Gospe od zdravlja. Sagradila ju je obitelj Salacan poslije Prvog svjetskog rata. Obitelj Mataga sagradila je kapelicu Srca Isusova 1936. godine južno od tvrđave Brštanik. Godine 1971. Marija ud. Šešelj podigla je kapelicu Srca Isusova u Lađištu iznad glavne ceste. Na više kuća u Opuzenu i u Podgradini nalaze se zidne kapelice sa slikama svojih naslovnika. Godine 1996. na obali Male Neretve, na mjestu odakle je 1963. bio uklonjen prigodom proširenja ulice, podignut je novi kameni križ. Stari križ nalazi se u dvorištu župne kuće.